Merhaba Misafir! Korku Formuna hoş geldiniz.

Sitemize üye olarak ayrıcalıklarımızdan yararlanabilirsiniz.

yada Kayıt ol
merhaba hoşgeldiniz yasal uyarı için tıkla
cinnetorg@gmail.com

Mucize dualar 20 muazzam tesirli dua

cinnet

Forum Yönetimi
Yönetici
Katılım
27 Haz 2021
Mesajlar
98
Tepkime puanı
0
Puanları
8
mucize-dualar.jpg

En etkili mucize duaların sözleri ve okunma adabı

Mucize dualar tesirlerine sayısız kere tanık olunan niyazlardır. Bu dualar inşallah müminler hayatında pek çok fazilete vesile olmuşlardır.

Bu yazımızda en yaygın okunan 20 mucize duanın sözlerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca duaların okunma adabı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise çok önemli bir tavsiyede bulunacağız.

İşte en etkili mucize dualar

Mucize dualar 1
Hz Muhammed’in dilinden şifa duası
Hem hasta olan kişiler hem de hasta yakınları tarafından okunan bu şifa duası aynı zamanda hastalıkların verdiği ağrıların hafiflemesine de vesile olmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ezhibil bese rabben nasi eşfi ve enteş şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. (amin)

Mucize dualar 2

En büyük günahların affına vesile olan tövbe duası

Bu duayı gusül abdesti aldıktan sonra okuyan kişilerin inşallah daha önce işledikleri günahlar affolunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh (amin)

Mucize dualar 3

Ruhsal sıkıntılardan kurtulma duası

Her sabah ve her akşam üçer defa okunacak bu dua ile kişinin ruhsal esenliğe kavuşacağı ifade edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl. (amin)

Mucize dualar 4

Uyku problemlerini gideren mucizevi dua

Bu duayı okuyan kişiler uykuya daha rahat dalar ve uykudayken rahatsız edici rüyalar görmez.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni. (amin)

Mucize dualar 5

Dilek duası

Haşr suresinin son üç ayeti olan bu dua ta asrı saadet döneminden beri okunmaktadır. Bu ayetlerin okunması ile dilekleri gerçekleşen pek çok müminin anlatımları bulunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Mucize dualar 6

Kaza-beladan korunmak için okunan dua

Uzun bir yolculuğa çıkan veya tehlikeli bir işe girişen kişilerin bu duayı okumaları halinde inşallah kaza-beladan korunacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Bismi’l-lahi’l-lezi lâ yedurru me’a ismihi şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ü’l-alîm. (amin)

Mucize dualar 7
Aile mutluluğunu temin eden dua
Eşler arasındaki muhabbetin artmasını sağlayan bu mucizevi dua aynı zamanda çocukların da hayırlı birer evlat olarak yetişmelerine vesile olur.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda (amin)

Mucize dualar 8

Nimetleri bollaştıran şükür duası

Bu şükür duası aynı zamanda bereket duası hükmündedir. Zira şükretmek rızık kapılarının açılmasına vesile olmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike. (amin)

Mucize dualar 9

Nazardan ve her türlü şerden koruyan dua

En güçlü nazarlara karşı son derece tesirli olan bu dua anne-babaların kendi çocuklarını nazarlamasına karşı da etkilidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne. (amin)

Mucize dualar 10

Başarı duası

Eğitim yaşamında, ticarette ve mücadele gerektiren alanlarda okunabilecek bu dua inşallah kişinin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari. (amin)

Mucize dualar 11

Konuşma yeteneğini arttıran dua

Kendisini ifade etmekte zorlanan kişiler, topluluk önünde konuşan şahıslar ve sözlü mülakatlara katılanlar bu duayı okuyup konuşmaya başlarlarsa inşallah konuşma yetenekleri artacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbişrah lı sadrı

Ve yessir lı emrı

Vahlül ukdetem mil lisanı

Yefkahu kavlı (amin)

Mucize dualar 12

Kötü alışkanlıklardan kişiyi kurtaran dua

İçki, kumar, zina vb her türlü kötülükten insanı koruyan bu dua nefsin terbiyesini sağlayarak kişinin salih ameller işlemesini sağlar.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn. (amin)

Mucize dualar 13

Her türlü dileğin gerçekleşmesi için okunan dua

Bu dua, büyük alimlerin “duaların şahı” adını verdikleri “Ayetel kürsi”dir. Ayetel kürsi her konuda okunabilecek etkili bir dilek duasıdır. Ayetel kürsi duası İslam dünyasında en yaygın okunan dilek ve hacet duasıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. (amin)

Mucize dualar 14
Borçlardan kurtulma duası
Bu duayı okuyup çalışan fertler inşallah en kısa sürede borçlarından kurtulacaklardır. Duayı okuyup borçlarından kurtulmak isteyen müminlere ayrıca faize bulaşmamaları ve sadaka vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-huzni, ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli; ve euzü bike mine’l-cinni ve’l-buhil, ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali (amin)

Mucize dualar 15

Helal dairesindeki isteklerin gerçekleşmesini sağlayan dua

Fetih suresinin ilk 10 ayeti olan bu dua inşallah kişinin gönlünden geçenlere kavuşmasına vesile olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

İnna fetahna leke fetham mübına.

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.

Ve yensurakellahü nasran azıza.

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma .

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma. (amin)

Mucize dualar 16

İşlerin açılması için dua

Bu dua hem iş yerlerindeki bereketin artması için hem de para kazanmaya çalışan fertlerin daha bereketli işler yapmasını temin etmeye vesile olur.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn (amin)

Mucize dualar 17

Hafızayı güçlendiren ve unutkanlığın giderilmesini sağlayan dua

Her sabah bu duayı okuyan kişiler güçlü bir hafızaya sahip olur ve inşallah unutkanlık illetinden kurtulur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümmerzukna hıfzal mürselin ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bi keramike ya ekramel ekramin ve bi rahmetike ya Erhamerrahimin. (amin)

Mucize dualar 18

Cesaret duası

Her türlü korkunun giderilmesini sağlar. Bu duayı okuyan kişi inşallah korkularının üstesinden gelir.

Bismillahirrahmanirrahim

Euzü bi kelimatillaha’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun. (amin)

Mucize dualar 19

Zor durumda kalanların okuyacağı dua

Kişinin kendisini güçsüz ve çaresiz hissettiği durumlarda okunması halinde inşallah Allah kendisine bir çıkış yolu açacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

E lem ta’lem ennellâhe lehu mulkus semâvâti vel ardve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. (amin)

Mucize dualar 20

Zenginlik duası

Bu duanın okunduğu evlerde ve iş yerlerinde bereket daim olur ve inşallah insanlar büyük bir zenginliğe kavuşur.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel Vehhab. (amin)

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.
 

Dua Paylaşımı Olsun mu

  • Evet dua olsun

    Oy: 3 100.0%
  • Hayır dua olmasın

    Oy: 0 0.0%
Üst