Kabul olan dualar 10 muazzam etkili dua

Forum Yönetimi
Yönetici
Mesajlar
69
Tepkime puanı
0
Puanları
8
maxresdefault (3).jpg

Kabul olan duaların sözleri ve Türkçe mealleri

Tüm İslam tarihi boyunca okunan ve olumlu sonuçlarına sayısız defa tanık olunan çok etkili dualar vardır. Bu dualar halk arasında “kabul olan dualar” olarak isimlendirilirken büyük alimler bu kutsi dualara “icabeti güçlü dualar” adını vermiştir.

Kabul olan dualar Kuran ayetlerine dayanan dualardır. Bu dualar en sahih dualar kategorisindedir ve mucizevi etkileri vardır. Kabul olan bu duaları okuyarak dilekleri gerçekleşen veya bir sıkıntısına çare bulan insanların anlatımları duaların tesirinin en büyük kanıtıdır.

Bu yazımızda farklı konulara dair 10 kabul olan duanın sözlerini ve Türkçe meallerini sizlerle paylaşacağız. Yazımızın sonunda ise dualarla ilgili çok önemli bir tavsiyeye yer vereceğiz.

Dua sözlerine geçmeden önce duaların kabulünü kolaylaştıran bazı detaylar hakkında bilgi vermekte fayda görüyoruz.

Kabul olan dualar günün hangi vakti okunmalıdır?
İslam dininde dualar günün her vakti okunabilir. Zira dua etme önünde zaman kavramı bir engel teşkil etmez. Ancak duaların daha makbul kabul edildiği zamanların varlığı da kabul edilmiştir.

Şu vakitlerde yapılan dualara icabetin daha güçlü olacağı yönünde beyanlar bulunmaktadır:

Farz namazlarından sonra
Sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte
Bayram sabahları
Arife günleri
Cuma günleri
Perşembe geceleri
Yatsı namazı sonraları
Ezan okunduktan hemen sonra
Ölüler defnedilirken
Kandil geceleri
Burada ifade edilen zamanlarda yapılacak dualar inşallah çok daha makbul kabul edilmektedir.

Duaların kabulüne vesile olan bazı güzel davranışlar

Duaların kabulünü kolaylaştıran bazı davranışlar şöyle ifade edilebilir:

Abdestli biçimde dua etmek
Dua öncesinde nafile namazı kılmak
Dua edilen günlerde bir miktar sadaka vermek
Yalnız bir ortamda dua etmek
Dua ederken aceleci davranmamak ve sabırla duasına devam etmek
Dua ettiğine dair ulu orta konuşmamak
Tabi burada ifade edilenler dışında duaların kabulünde en önemli etkenin “içten duygularla yani tüm kalbiyle” dua etmek olduğu asla hatırdan çıkarılmamalıdır.

Kabul olan 10 etkili duanın sözleri ve Türkçe mealleri

Dualar niyaz edilirken sadece Arapça orijinal kısımlar okunacaktır. Türkçe mealler bilgilendirme amaçlı verilmiştir.

Kabul olan dualar 1

Bereket ve Zenginlik Duası (Hz Süleyman’ın Duası)

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel Vehhab. (amin)

Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi. (Sad-35)

Kabul olan dualar 2

Şifa duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (amin)

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuara-80)

Kabul olan dualar 3

Özel hayatta mutluluğa vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Kuşluk vaktine andolsun,

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

Öyleyse sakın yetimi ezme!

Sakın isteyeni azarlama!

Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. (Duha suresi)

Kabul olan dualar 4

Dileklerin gerçekleşmesine vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr- 22, 23, 24)

Kabul olan dualar 5
Cesaret duası
Bismillahirrahmanirrahim

E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun (amin)

Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. (Yûnus-62)

Kabul olan dualar 6

Ruhsal sıkıntılardan ve vesveseden kurtulma duası

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab (amin)

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirâh, 1-8)

Kabul olan dualar 7

Günahların affına vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın (amin)

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn-118)

Kabul olan dualar 8

Başarı duası

Bismillahirrahmanirrahim

İnna fetahna leke fetham mübına

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Ve yensurakellahü nasran azıza

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma (amin)

Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.

İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Ki, Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O’na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O’nu tesbih edesiniz.

Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir. (Fetih suresi, 1-10)

Kabul olan dualar 9

Zor durumdan kurtulmak için okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (amin)

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)

Kabul olan dualar 10

Her türlü muradın gerçekleşmesini dilemek için okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym (amin)

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara-255)

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.
 
Üst